Viss, ko jūs darāt, lai notiek mīlestībā!
1.Kor. 16.14 (Gada lozungs 2024.g.)

  “Un es redzēju it kā stikla jūru, sajauktu ar uguni…”    (Atkl 15:2)

 Jānis savā vīzijā redzēja, kā pie it kā stikla jūŗas stāvēja tie, kuŗi bija uzvarējuši un slavēja Dievu. Iedomājamies, ka stikla jūra bija miera svētīta. Tajā nebija vētru vai viļņu, tomēr tā bija sajaukta ar uguni. Skotu teologs Scroggle tekstā saredzēja divus tēlus: miera un enerģijas! Viņš secināja, ka abiem jābūt līdzsvarotiem mūsu kristīgās dzīvēs, jo miers bez enerģijas ir stagnācija vai inerce, nogurums, pat vienaldzība. Enerģija bez miera var atgādināt paniku, vai bez mērķa skriešanu, iešanu — haotisku darbību bez mērķa. Vajadzīgs līdzsvarojums.

Ieejot 2024. gadā, lūdzu pēc tāda līdzsvarojuma visai LELBP, lai miera laikā, pēc kā mēs visi ilgojamies, vai pat vislielākā haosā, mēs turpinātu aktīvi darboties Dieva vadībā, kalpojot Viņa valstībai. Kristus miers dāvina spēju skaidrāk domāt, izvērtēt situāciju, klausīties, kamēr Gars iededzina sirdis kā liesmas, kuŗas deg ilgās iestāties par to, kas ir taisnīgs, kas patiess.

Mēs dzīvojam vērtību pārvērtēšanas laikmetā. Daži prasa, vai aust jauns laikmets, citi apgalvo, vai tik šīs nav laika beigas visam, kas mums, šķita drošs. LELBP, tās Virsvalde, es — mēs kopā ar jums turpināsim meklēt pēc atbildēm Dieva vārdos, lūgšanās. Meklēsim pēc līdzsvarojuma mūsu dzīvēs un pasaulē, kuŗa atrodas kaŗu posta, neizskaitāmu konfliktu un ciešanu ēnā. Vai mūsu dvēseles var būt mierā, kad citi tādās bailēs? Dievs lai svētī 2024. gadā, ka varam turpināt kalpot ar degošām sirdīm, vai jūŗa kā stikla rāma, vai dvēselēs ugunīgs spēks saceļas.

Jēzus teica: “Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota.” (Atkl 21:6) Stikla jūrā — uguns, avotā — dzīvs ūdens. Šī Dieva dāvinātā vīzija, kā visi Kristus apsolījumi, ir miera un sirds degsmes pirmsākums. Nesen pie kādas draudzes lasīju apgaismotos vārdus: “Dieva apsolījumi ir kā zvaigznes — jo tumšāka nakts, jo spožāk tie spīd!” Katra nakts 2024. gadā lai ir miera svētīta, katra diena Gara liesmu vadīta! Viss gads lai nes Dievam godu un slavu, mūsu Baznīcai un pasaulei Viņa svētību!

+ Lauma 

Prāvests Klāvs Bērziņš

29.03.1947 – 22.08.2023

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Nakts klusumā mūsu brālis, prāvests Klāvs Bērziņš, aizgāja Dieva mierā — tur, kur Jēzus viņam bija vietu sagatavojis. Izsakām viņa sievai Edītei un ģimenei visu mūsu līdzjūtību. Pietrūks viņa raksturīgais humors, pietrūks viņa spējas mums atgādināt paskatīties uz katru situāciju no vairākām pusēm. Ticu, viņš tagad redz to, ko neviena acs nav redzējusi, šeit virs zemes tuvojoties dienai, kad mūs sauks sekot Labam Ganam, no šīs dzīves pārejot mūžībā. Kristus mīlestība un žēlastība lai ir ar viņu un mums visiem.
Turot jūs visus savās lūgšanās un līdz ar jums Dievam pateicoties par Klāvu un viņa ilggadējo kalpošanu Kristum un mūsu Baznīcai,

Foto: Tālis RēdmanisPrāvesta Klāva Bērziņa piemiņai

 „Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeimu, to ceļu jūs zinat.“ (Jāņa 14,1-4)

Mums, latviešu garīgajiem darbiniekiem, kuri ieradās Vācijā uz studijām vai darba meklējumos pēc Atmodas laika, Klāvs Bērziņš bija cilvēks, kurš savā personā dzīvi sasaistīja Latviešu Evaņğēliski Luteriskā baznīcas Vācijā pagātni un tagadni. Saistošs stāstītājs, ar humora izjūtu un dziļu ticību, atvērts jaunām atziņām teoloğijā un tajā pašā laikā dedzīgs garīgā un baznīciskā mantojuma sargātājs, prāvests Klāvs izstaroja mājīguma un labestības gaisotni katrā Baznīcas darbinieku sanāksmē un katrā laicīgā saietā. Viņa klātienē nebija iespējams justies svešam, bet gan pieņemtam un savējam. Prāvests Klāvs arvien bija gādīgs un viesmīlīgs namatēvs ar siltu sirdi un patiesu uzticēšanos Dievam un Viņa vadībai.
Lai nu tagad Dievs pats caur mūsu Kungu Jēzu Kristu ir prāvesta Klāva mājastēvs tajā jaunajā un brīnumainajā dimensijā, uz kuru gaidam un uz ko ceram un ticam mūžībā.
Mācītāja Dr. Ilze Ķezbere-Härle,
prāvesta garīgā vietniece Vācijā 

Foto: Rasma Gundega Ieviņa