Dievs sacīja: "Es došu izslāpušajam dzert bez maksas
                                                                 no dzīvā ūdens avota."
Atkl. 21:6 (Gada lozungs 2018.g.)

Kristus gaisma Adventā, Ziemsvētkos un 2019. gadā

Reiz pirms 70 gadiem,neparastā vietā un laikā, skolotājs Eicēns latviešu bērniem bēgļu nometnē par Ziemsvētkiem brīnišķīgi mācīja: "Ja no rīta es pie sava loga sniegā redzu pēdas, tad domāju: naktī kāds ir garām gājis, vīrietis vai sieviete, liels vai mazs. Bet visu es nevaru pateikt: vai viņš ir bijis jauns vai vecs, labs vai ļauns, vai mans draugs vai ienaidnieks. Tamdēļ viņš man jāredz, man ar viņu jārunā, man viņš jāpazīst... tā Dievs aicina Viņu saredzēt Kristus Bērnā, Viņa Dēlā... jo, kā vēstule ebrejiem māca: šinīs pēdējās dienās Dievs uz mums ir runājis caur savu Dēlu... te Viņa vaiga un godības atspīdums." Viņa vaigs mums dziļi sirdī rakstīts. Nebūtu mēs Jēzu Kristu pazinuši, Dievs mums būtu palicis apslēpts." 

Gaismā grūti ko paslēpt. Adventa laikā un Ziemsvētkos pasaulē aug gaisma ap mums un mūsos. Baznīcās atskanēs Dieva vēsts: “Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma,” (Jes. 9:1) Atskanēs Dieva mīlestības vēsts, ka mums dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, tas Kungs! Un, kad no silītes Betlēmē izstaroja šī svētā, svētīgā gaisma, tā lauza nakts tumsu un viscietākās cilvēku sirdis.

(Visu archibīskapes Laumas Zušēvicas rakstu lasiet šeit) 

Visam pāri un pašos pamatos

Ik svētdienu dievkalpojumā līdz ar visu draudzi apliecinām: “Es ticu uz Dievu Tēvu...” Mēs šo tekstu zinām no galvas vai nu no iesvētes mācības laika, vai pat vēl agrāk, kad neviļus to esam iemācījušies, kā mazi bērni kopā ar vecākiem baznīcā ejot. Mēs sakām to visi kopā – jauni un veci, draudzei ilgus gadus piederīgi un jaunpienācēji.

Daudzi cilvēki izjūt īpašu prieku, vērojot saullēktus un saulrietus. Mani īpaši saista šie laika sprīži, kad debesis un apkārtne izmainās vai ik sekundi, kad gaismas spēles debesīs un dabā ir tik aizraujošas, krāšņas un krāsām bagātas.

(visu mācītāja Tāļa Rēdmaņa rakstu lasiet šeit)

Pieņemsim Viņu, kā mēs esam pieņemti!

Mīļie kristīgie draugi, mīļie latvieši! Varbūt Jūs līdz ar mani priecājaties, ka vismaz Ziemsvētku svētvakara dievkalpojuma Bībeles lasījumi abām evaņģēliski luteriskām Baznīcām (ari ja tām nepiederiet) daļēji ir tie paši. Gribētos rakstīt, vismaz kaut kas! Tā Apustuļa Pāvila vēstule Titam 2,11-14 mēs kopā lasām: 

Dieva glābēja žēlastība ir atspīdējusi visiem cilvēkiem, tā mūs audzina, lai mēs atmestu bezdievību un pasaulīgās iekāres un lai mēs dzīvotu šajā laikā saprātīgi, taisni un godbijīgi, laimīgā cerībā un gaidīdami uz lielā Dieva un mūsu glābēja Jēzus Kristus godības atklāšanos. Viņš sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem.” 

(visu prāvesta Klāva Bērziņa rakstu lasiet šeit)

Veidots ar Mozello

 .