Jēzus Kristus saka: “Nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom.”
Jņ 6.37 (Gada lozungs 2022.g.)

Pārdomas 2022. gada Valstsvētkos

„Tas Kungs sacīja Ābrahāmam: Izej no savas zemes, no savas cilts un no savām tēva mājām uz zemi, kuru Es tev rādīšu.“ (1Moz 12:1)

„Mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu cerības bagatībā līdz galam, ka jus netopat kūtri, bet sekotu tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus.“ (Ebr 6:12)

Šie mūsu Valstsvētku dienas lozungi mūs atgādina, ka ar šo svināmdienu mums saistas arī pāri par 45 gari trimdas gadi, un ka ievējorama mūsu tautas daļa arī tagad dzīvo ne savā tēvzemē, bet lielā attālumā no tās. Kas mēs esam: klaidoņi jeb svētceļnieki?

Lielā mērā tas ir atkarīgs no tā, vai mēs jūtam savā gaitā kādu uzdevumu, kādu apsolījumu. Tanī ziņā mūsu ticība un mūsu latvietība iet roku rokā. Kopībai kuru izjūtam, ir gan svarīga mūsu mīļā tēvzeme, bet tā sniedzas tālu pāri tās robežām. To raksturo atvērtība nākotnei un mūsu sūtībai, kuru mēs sākotnēji varbūt nemaz nepārredzam un pilnībā neizprotam, bet kurā paļaujamies uz Dieva vadību. 

(Visu arhibīskapa - emeritus Elmāra Ernsta Rozīša rakstu lasiet šeit)

Latviešu Baznīcas Vācijā gadskārtējā konference

Gleznainajā Annabergā pie Bonnas, Baltiešu kristīgās apvienības mītnē no 12. – 14. jūnijam ritēja gadskārtējā LELBP Vācijas apgabala konference. Tajā piedalījās visi apgabalā kalpojošie garīdznieki un apgabala pārvaldes locekļi. “Nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu prom.” (Jņ.6,37) – šie gada lozunga vārdi bija arī šīs konferences centrā. Apgabala prāvests Klāvs Bērziņš un visi garīdznieki atskaitījās par draudžu dzīvi aizvadītā gadā, sprieda par nākotnes iecerēm, lemjot arī par jau drīz veicamajiem darbiem. Tika lemts par materiālu atbalstu Latvijas bērnu vasaras nometnei un LU Teoloģijas fakultātes studentu vasaras praksei Sandbijas mācītājmuižā Zviedrijā, kā arī kādai jaunai un pasaulē daudzviet atzītai grāmatai, kuras tulkojumu bez atlīdzības kā ziedojumu veikusi Dr. Ilze Ķezbere – Härle. Drīzumā šeit mājaslapā varēsiet lasīt vairāk par pārrunāto un nospriesto.
Foto: Rasma Gundega Ieviņa

Trīsvienības svētkos

Trīsvienības svētkus aicinām svinēt, Dieva varenību sirdī un vārdos teicot, Viņa radītās brīnišķīgās pasaules skaistumu acīm skatot! Ievadā skan Johana Sebastiana Baha "Jesus bleibet meine Freude" (BWV 147) Baibas Rēdmanes izpildījumā. Svēto Rakstu lasījumi izraudzīti no 113. psalma, Jāņa Evaņģēlija 3.nodaļas un apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 11. nodaļas. Kopīgi varam dziedāt dziesmu "Es ticu, ka no zvaigžņu stariem" (D.Bortnanski, J.Vītols, K.Kundziņš). Šo svētku prieka un pārdomu brīdi sagatavojis mācītājs Tālis Rēdmanis. Lai priecīgi un svētīgi svētki Jums! 

(Trīsvienības svētku dienas svētbrīdi skatieties šeit)