Svētais Gars pūš, kur grib!” Priecīgus, Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus!

"Svētais Gars pūš, kur grib," tā Jēzus mācīja un tā tika pierakstīts Jāņa Evaņģēlijā 3:8. Pēc augšāmcelšanās un tieši pirms Viņš tika pacelts debesīs, Jēzus mācekļiem bija teicis: “Neaizejiet no Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis: Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs Svētajā Garā… jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāk pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālēmē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.” (Ap.d. 1:4b-5,8) Svētais Gars neievēro robežas - ne izredzētās tautas, ne Samarijas.
Svētais Gars pūš, kur gribēdams, un, šķiet, arī - kad vēlas. Jau vairākus gadu simteņus Dieva bērni bija gaidījuši pravietojumu piepildīšanos. Pirmajā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienā apustulis Pēteris paziņoja, ka sen gaidītais brīdis klāt: "Tagad notiek tas, kas sacīts, caur pravieti Joēlu: pēdējās dienās notiks, saka Dievs, es izliešu savu Garu pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār maniem kalpiem un manām kalponēm es izliešu savu Garu tajās dienās, un viņi pravietos.” (Ap.d. 2:16-18)
Svētais Gars pūš, kur gribēdams, ne dzimumu, ne vecuma ierobežots. Vai esi dēls, vai meita - Tev lemts pravietot! Vai esi jauns, vai sirmgalvis - tev būs skatīt redzējumus un sapņot sapņus! Un, ja esi kā kalps vai kalpone sistēmā, kas ierobežo tavu brīvību - arī Tev lemts pravietot! Kā apustulis Pāvils teica: “Tas Kungs ir Gars. Kur tā Kunga Gars, tur ir brīvība.” (2.Kor. 3:17) Brīvība, ko spēj ierobežot tikai ilgas palikt attiecībās ar Jēzu caur Viņa vārdiem. Kā Viņš teica: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ. 8:32)
Svētais Gars pūš, kur grib! Paldies Dievam, Svētais Gars neievēro cilvēku radītos iedalījumus - ne ģeogrāfiskos, ne sociālos, ne teoloģiskos, ne ekonomiskos! Ārpus laika un telpas darbojas šis Svētais Gars, kas dzīvu dara katru un svētī mūs, kas Jēzum tic, ar brīnišķīgu dāvanu - Baznīcu!
Tā Dieva radīta, vadīta un svētīta, tās galva - vienīgi Kristus!
Vienalga, kuŗā pasaules malā dzīvojat vai kuŗai paaudzei piederīgs esat, vai kādos apstākļos dzīvojat, lai Svētais Gars arī pūstu un plūstu uz jums, iedvesmojot un sapulcinot draudzēs - mūsu Baznīcas ģimenēs! Priecāsimies šinī dienā, jo ar visām grūtībām un pārpratumiem, izaicinājumiem un uzdevumiem, paldies Dievam, Kristus vadītā Baznīca vēl dzīvo! Jā, mums daudz vēl jāaug un no jauna, šķiet, jāiemācās tas, ko zināja mūsu pirmās kristīgās māsas un brāļi:
Tie pastāvējā apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās… un visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs.” (Ap.d. 2:42,44) Jo Svētais Gars bija klāt un, kur ir Gars, tur cilvēks top atjaunots, iedvesmots, sagatavots katram darbam, tur cilvēks top svētīts!
No sirds novēlu jums priecīgus, svētīgus Svētā Gara Svētkus un visai Baznīcai,
kas kopā esam mēs, kas ticam mūsu brīnišķīgam Trīsvienīgam Dievam, daudz, daudz laimes dzimšanas dienā!


Kristus mīlestībā,  

+Lauma

2018. gada Vasarsvētkos


foto Baiba Rēdmane