Domājot par "Ģimenes dienu"

Kam dzīves sākums jau bērnībā saistās ar mīļām atmiņām, tāds cilvēks bieži ar pateicību piemin savus vecākus. Galvenokārt tā ir māte, kas rūpējusies par bērna labklājību, garīgo attīstību. Bērna interešu un spēju veicināšanā svarīga loma arī tēvam. Tikpat svarīgi ir brāļi un māsas, ar kuŗiem jāmācās sadzīvot, jāmācās dalīties, izprast viņu vēlmes, bez naida risināt domstarpības un piedot. Šādu šauru ģimenes loku dažreiz paplašina vecvecāki. No tiem bērni var apgūt dzīves gudrības, kādas vecākiem vēl nav vai kādas tiem nav laika izkopt, ikdienas darbu dēļ.

Sadzīvi stiprā un laimīgā ģimenē raksturo divas galvenās īpašības: mīlestība un kalpošana. Vai tā varētu izveidot ideālu ģimeni? Varbūt tādu, kādu kristīgā ticība iedomājas svēto ģimeni, kādu tā gadsimtos izveidojusi ap Mariju un Jāzepu? Šķiet, ka Jēzus pats par savu ģimeni tā nedomā. Viņa uzskati neierobežojas ar vienu, šauri tvertu cilvēku kopību, bet ieskaita visus ticīgos lielākā, Dievam uzticīgo ģimenē. Žēl gan, ka evaņģēlisti Jēzus domas par ģimeni tik strupi un noraidoši pierakstījuši. Jēzus pats izteicas, ka viņš nācis pasaulē ne lai kādu nosodītu vai pazudinātu, bet gan lai palīdzētu cilvēkiem un tos glābtu. Viņa darbošanās veids bija nesavtīga kalpošana mīlestībā uz visādiem cilvēkiem. Spēku viņš smēlās lūgšanās un tādēļ arī vienmēr pateicās Dievam par visu, ko piedzīvoja un saņēma.

Man šķiet, ka arī mums, pārdomājot mūsus dzīves gaitas un attiecības ģimenē, būs iemesls pateicībai. No kristīga skatījuma ģimene, kā pirmā, ļauj maziem bērniem attīstīt spējas mīlēt, iemāca dot un ņemt bezbailīgi, atrisināt konfliktus, piedzīvot piedošanu un veidot cilvēcīgas attiecības ar vājākajiem, lai radītu bazi jēgpilnai dzīvei.

Svinēsim ģimenes dienu, kā iespēju pateikties mātei un tēvam par visu saņemto labestību. Būsim arī paši mīlestības vadīti, lai arvien kalpotu līdzcilvēkiem.

Diakone Laima Urdze

Julius Garibaldi Melchers gleznas „The Nativity“ (1891) reprodukcija no interneta