Bīskapa Gerharda Ulriha vēstules tulkojums

2016. gada 13. septembrī 

Godājamais arhibīskap Jāni Vanaga kungs, 
cienījamais brāli Kristū, 
nu jau ir pagājuši trīs mēneši, kopš Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas sinode nolēma nākotnē pieļaut vienīgi vīriešu ordināciju. Jau 2015. gada 29. jūnija vēstulē Jums un LELB vadībai es izteicu raizes par jūsu baznīcas izvēlēto ceļu. Aizvadītajos mēnešos esmu sarunājies ar daudziem brāļiem un māsām latviešu un vācu luteriskajās baznīcās, kā arī Pasaules luterāņu federācijā. Tagad, manuprāt, ir pienācis īstais brīdis man precīzāk paust savu viedokli par izveidojušos situāciju. 
Man ir svarīgi arī pēc šī sinodes lēmuma turpināt sarunas ar visām luteriskajām baznīcām Latvijā. Šis dialogs mums ir vajadzīgs it īpaši teoloģisku iemeslu dēļ. Tieši mums, luterāņiem, garīdzniecībā nevar būt atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Kristībā visi kristieši ir vienlīdz aicināti par draudzes locekļiem un priesteriem: “Kas ir izrāpies no kristības, drīkst lepoties, ka jau ir iesvētīts par priesteri, bīskapu un pāvestu,” – saka Mārtiņš Luters rakstā “Vācu nācijas kristīgajai muižniecībai”. Visaptveroša vīriešu un sieviešu līdzdalība un pilnīga vienlīdzība baznīcas dzīvē izriet no mūsu reformācijas ticības apliecības dziļākas izpratnes. 
Šī iemesla dēļ mūsu attiecības pēc jūsu lēmuma nevar tālāk pastāvēt bez izmaiņām. Visas Eiropas Protestantu baznīcu apvienības (EPBA) baznīcas ir apņēmušās savā darbā vadīties pēc dokumenta “Amats, ordinācija, episkopē un teoloģiskā izglītība”. Tā 58. paragrāfā ir teikts: “EPBA baznīcas sieviešu ordinācijas praksi ir veidojušas saskaņā ar pašreizējo reformatorisko izpratni par garīgo amatu. [..] Sieviešu ordināciju tās uztver kā Svētā Gara dāvanu un svētību un neatkāpsies no šīs prakses, jo viņu izpratnē tas ir principiāls jautājums.” 
Un 57. paragrāfā EPBA baznīcas uzsver, “ka to nostāja sieviešu kalpošanā nav tirgus objekts .. un tās nepieņems, ka citas baznīcas pret saviem garīgajiem darbiniekiem attiecas dažādi, atkarībā no dzimuma. Tādēļ tās arī neakceptēs tādus baznīcas modeļus, kuri noraida sieviešu ordināciju vai neatzīst ordinēto sieviešu līdzvērtību”. Tādēļ es lūdzu Jūs, cienījamais brāli Jāni Vanag, rosināt vēlreiz pārdomāt jūnijā pieņemto lēmumu. 
Šajā sinodē daudzi jūsu baznīcas pārstāvji pauda tādu Rakstu un amata izpratni, kas būtiski atšķiras no mūsu baznīcas izpratnes. Luteriskajā izpratnē ticīgajiem ir jāpaklausa nevis mācītājiem un bīskapiem, bet gan vienīgi Kristum, miesā dzimušajam Dieva Vārdam. Taču paklausība Dieva Vārdam nozīmē vairāk nekā turēšanos pie burta. 
Es domāju, šeit mums vajadzētu turpināt teoloģisku diskusiju. Šī saruna mums ir vajadzīga, lai arī turpmāk mūsu baznīcas varētu kopīgi strādāt Eiropas līmenī. Sinodē mēs par satversmes izmaiņām dzirdējām daudzus argumentus, kas bija drīzāk politiski nekā teoloģiski pamatoti. Savā būtībā tie var liecināt arī par novēršanos no vērtībām, kuras pauž Charta Oecumenica. 
Viena lieta ir mūsu sarunas, otra – praktiskie jautājumi, kas saistīti ar mūsu partnerattiecībām. Finansiālais atbalsts ir tikai viens mūsu ilggadējo attiecību aspekts. Kā jau iepriekš informējām, Ziemeļu baznīca, sekojot sirdsapziņai, pārtrauks finansiālo atbalstu Konsistorijai. Mācītāja Krista Huncingere (Christa Hunzinger) par to jau ir informējusi projektu koordinatori Kristīnu Rozenbaumu. Taču mēs arī turpmāk jūtam solidaritāti ar jūsu baznīcu. Tagad mēs īpaši atbalstīsim māsas un brāļus, kam nākas ciest no sinodē pieņemtā lēmuma sekām. Turklāt mēs, tāpat kā Vācijas Evaņģēliskā baznīca, aizvadītajos mēnešos esam dibinājuši vai padziļinājuši kontaktus ar citām luteriskajām baznīcām Latvijā – ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas apgabalu Latvijā un Vācu evaņģēliski luterisko baznīcu Latvijā. 
Arī turpmāk mūsu baznīcai būs svarīgi atbalstīt diakonijas darbu Latvijā. Taču, ja draudzēm, kuras darbojas diakonijas jomā, pēc jūsu baznīcas uzskatiem, ir jāatsakās no savām arī par mūsu līdzekļiem uzturētajām un izremontētajām ēkām, mums rodas jautājums, cik lielā mērā šajā jomā vēl varam atbalstīt jūsu baznīcu. 
Tāpat mums ir jānoskaidro, kā jūsu draudzes viesošanās laikā attieksies pret mūsu ordinētajām mācītājām. “Vadlīnijās līdzdalībai EPBA” lasāms: “Saskaņā ar Leienbergas vienošanās 33. punktu dokumentu parakstošās baznīcas apņemas savstarpēji atzīt citu baznīcu ordināciju, ieskaitot arī gandrīz visās EPBA baznīcās praktizēto sieviešu ordināciju.” (Vadlīniju 6. punkts) Pieņemu, ka tas netiek apstrīdēts. 
Ar skumjām uzņemu ziņas par pamatīgiem, tai skaitā juridiskiem, strīdiem par to evaņģēliski luterisko draudžu dievnamiem, kuras nopietnu teoloģisku iemeslu dēļ vairs nespēj piederēt pie jūsu baznīcas. 
Tādēļ es lūdzu Jūs, godājamais brāli Jāni Vanag, darīt zināmu, kā Jūs saredzat mūsu attiecību nākotni. Šo jautājumu īpaši pastiprina ziņa, ka Hanss Martins Jensons pirms ievēlēšanas Liepājas diecēzes bīskapa amatā sinodē noraidījis attiecības ar tām baznīcām, kurās ordinē sievietes. Šo jautājumu vēl pastiprina jūsu izvēle, kuru baznīcu pārstāvji tika uzaicināti uz bīskapa Hansa Martina Jensona konsekrāciju un kuru ne. 
Kā Jūs redzat, šī notikumu attīstība mūsos izraisa bažas. Tomēr nepagursim palikt saistīti aizlūgšanās vienam par otru. 
Mīļais brāli Jāni Vanag, es lūdzu Jūs tuvākajā laikā sniegt atbildi un izklāstīt savu redzējumu par to, kā mēs turpmāk varētu veidot partnerattiecības. Būtu labi, ja es par to novembrī varētu ziņot mūsu sinodei. 


Ar brālīgu sveicienu 
bīskaps Gerhards Ulrihs 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas Ziemeļvācijā Virsvaldes priekšsēdētājs 
 
 
CC: Daugavpils diecēzes bīskapam Eināram Alpem  
Liepājas diecēzes bīskapam Hansam Martinam Jensonam 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas arhibīskapei Laumai Zušēvicai 
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas apgabala Latvijā prāvestam Kārlim Žolam  
Liepājas Krusta draudzes mācītājam Mārtiņam Urdzem  
Vācu evaņģēliski luteriskās baznīcas Latvijā mācītājam Markus Schoch  
Rīgas Lutera draudzes mācītājiem 
Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātei 
Laikraksta “Svētdienas Rīts” redakcijai 
Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībai 
Vācu Evaņģēliskās Baznīcas (EKD) Oberkirchenrat Dirk Stelter 
Saksijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Oberkirchenrat Friedemann Oehme  
Gustav-Adolf-Werk ģenerālsekretāram Enno Haaks 
Martin-Luther-Bund ģenerālsekretāram Michael Hübne