Trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem 

Mīļie kristīgie draugi, mīļie latvieši - šis virsraksts ir mūsu, runājot digitālā valodā, "ticības informācijas sistēmas kods", kuru, tā arī ik reizes dievkalpojumā apliecinām. Nav pat konfesionālu atšķirību, par kurām būtu jāstrīdas! Varbūt tikai par veidu, kā mēs to šogad darīsim, kā svinēsim Lieldienas, senākos un vissvarīgākos kristietības svētkus. 
Digitāli? Pēc būtības kristieši Lieldienas svin, pieminot Jēzus Kristus cie­šanas, Viņa augšāmcelšanos dzīves uzvaru pār nāvi. Vecās pa­vasaŗa paražas, kas arī simbolizē dzīves pamošanos pēc gaŗas (!) ziemas, piemēram, Lieldienu zaķi un Lieldienu olas, olu ripināšana, šūpošanās un daudz citu parašu, iezagušās šai Lieldienu notikumā. Bet ciest, šaustīt vai ripināt olas un šūpoties digitāli?
Īsts kristietis Lieldienas un savu ticību apliecina baznīcā (šogad digitāli)! Un, lai Lieldienas pie­dzīvotu visumā, trīs reizes – Zaļā ceturtdienā, Lielā Piektdienā un, protams, Kristus Augšāmcelšanos svētkos – pašā Lieldienā!
Nenolie­dzami šīs trīs dienas ir apvienotas vienā dievkalpojumā, kas aplie­cina, ka Jēzus Kristus ciešanas, nāve un augšāmcelšanās nav šķi­ramas un prātojumi, kuŗa no šīm dienām vai dievkalpojuma da­ļām būtu tā svarīgākā, ir nenozī­mīga, jo krustā sišanas notikums bez augšāmcelšanās ir tikpat bez­jēdzīga, kā augšāmcelšanās bez krustā sišanas notikuma. Arī ne digitāli!
Covid­19 vīruss, liekas, “pasauli nostādījis uz galvas”, ja vien tas iespējams. Viss sašķobījies! Atmo­dušies sazvērestību teorētiķi, vai­nojot dažādu nāciju vai savienību laboratorijas. Citi savukārt vaino Dievu, vai zīlē Covid­19 vīrusa norādījumus Mārtiņa Lutera rak­stos utt.
Visi bailēs! Valdības rīkojoties nepareizi, nekonsekventi, jo va­jagot, darīt tā un tā – gudro nekad netrūkst.
Neziņa rada bailes, nenoliedza­mi, arī digitālā pasaulē. Bet kā ar ticību, paļaušanos, uzticēšanos, kā ar evaņģeliju, prieka vēsti, Kristus dzīvi, Viņa miršanu un augšām­ celšanos? Kā ar mīlestību? Vai šie jēdzieni atrodami digitālā pasau­lē? Jā! Digitālo pasauli taču rada un vada cilvēki, paldies Dievam, ne datori, “mega komjūteri” vai mākslīgā inteliģence.
Un par šiem cilvēkiem, arī mani, Jēzus, dzima, dzīvoja, cieta un galu galā mira pie krusta Golgātā, bet arī par šiem pašiem cilvēkiem Viņš cēlās un dzīvo mūžīgi. No kā mums bīties, no kā baiļoties? Nekas taču jau nav mainījies! Cilvēce visos laikos ir bijusi pa­kļauta visādām briesmām un sēr­gām un tās ir pārvarējusi. Dievs mūs neatstāj vienus, Viņš mums deva Garu par ķīlu, Gudrības Garu, lai mēs evaņģelija gaismā grūtumus un briesmas pārvarētu, it kā saviem spēkiem.
Arī šogad, pāri visām mūsu bailēm, bēdām un Covid­19 vīru­sam, skan Viņa vārdi: “Redzi, visu Es daru jaunu”! (Atkl. 21,5) Arī digitālajā pasaulē! Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi, patiesi Viņš ir augšāmcēlies! Āmen. Priecīgus Kristus Augšāmcelša­nās svētkus, lai kur jūs būtu!
Prāvests Klāvs Bērziņš